Sakin şehirde yaşıyorsunuz… “Seferihisar Kent Konseyi” oluşumunu tanıyor musunuz?

by Editor | Salı, Tem 2, 2019 | 263 viewsÜlkemizin güzide ilçelerinden ve ilk sakin şehri olan Seferihisar’da yaşıyorsunuz… Belki de yaz mevsiminde gelip bu ayrıcalıklı coğrafyada kalıyorsunuz. Bu arada birçok kuruluştan hizmetler alıyorsunuz; belediye, Gediz Elektrik, İZSU vesaire gibi… Bu sayede konforlu ve keyif dolu yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. Pekiyi, KENT KONSEYİ denilen oluşumu tanıyor musunuz hiç?

Birçok hemşerimiz bu kuruluşu çok da duymamış olabilirler. Zira burada ilçemiz için hizmet veren arkadaşlarımız ve de verdikleri hizmetler çok da ön planda olabilecek tarzda hizmetler olmayabilir. Fakat aslında çok değerli hizmetlerdir bunlar. İşte bu oluşum ve de verdikleri önemli hizmetler hakkında yüzeysel de olsa bilgi sahibi olmanızın adil olduğunu düşünüyoruz ki takdirlerimizi onlara çok görmeyelim en azından.

KENT KONSEYİ genel olarak bakıldığında şu şekilde bir tarif içine oturtuluyor: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetim mekanizmaları “Kent Konseyi” olarak tanımlanıyor.

KENT KONSEYLERİNİN görev ve sorumlukları arasında ise şunlar yer alıyor;

MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;

 1. a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak
 2. b) Sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik uzun dönemli bir planın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak
 3. c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak
  ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek
 1. d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek
 2. e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak
 3. f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek
 4. g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak
  ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak
  h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak

Diğer taraftan Kent Konseyi, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşabiliyor

 1. a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi
  b) Belediyenin içinde bulunduğu seçim bölgesi veya bölgelerinin milletvekilleri
  c) Belediye başkanı veya temsilcisi,
  ç) Sayısı onu geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri
  d) Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri
  e) Meclis üye tam sayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri
  f) Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan muhtarların, kendi aralarından seçecekleri en fazla 10 temsilci
  g) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri
  ğ) Varsa üniversiteden bir temsilci, birden fazla olması durumda her birine temsilen bir üye
  h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri
  ı) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi katılır.
  (2) Büyükşehir kent konseyine (g) bendinde belirtilen siyasi partilerden TBMM de üyesi bulunanların ve (h) bendinde belirtilenlerin varsa en üst kuruluşlarının birer temsilcisi katılır.

ÖNEMLİ NOT: İkamet ettiğiniz ilçemizle ilgili sorunlarınız (makul olanlar lütfen) ve önerileriniz veya gördüğünüz aksaklıklar varsa aşağıda veriilen linkten ilgili kuruluşa yazabilirsiniz (ve de sonra neticeyi takp etmek kaydıyla tabii)

http://www.seferihisarkentkonseyi.org.tr/#iletisim

Like it? Share it!

Leave A Response

*

code